กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสหพร สงนรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีรญา จินกระวี
ครูผู้ช่วย