กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางผกามาศ หนูแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรพร ทนุศักดิ์
ครู คศ.2