กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผกามาศ หนูแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ