กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุเชต ศรีกวางทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ