กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนภัค แสงมุณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์