กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนภัค แสงมุณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจิรายุ นวลขาว
ครูอัตราจ้าง