กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนัชพร บริสุทธ์ิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ พัฒนวัฒน์
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์