กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศริมา เสนยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย