กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศริมา เสนยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณริษา ศิริยงค์
ครู คศ.3

นางสาวกชวรรณ ทับเมือง
ครูพี่เลี้ยงเรียนร่วม