ปฐมวัย

นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจรียา เกลี้ยงมุณี
พนักงานราชการ

นางสาวจิดาภา เมฆสุวรรณ
พี่เลี้ยงปฐมวัย