คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศริมา เสนยิ้ม
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นายสุเชต ศรีกวางทอง
หัวหน้ากลุ่มบุคลากร

นางผกามาศ หนูแดง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสหพร สงนรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเสาวณี รุ่งสว่าง
ธุรการ